เราใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้งานคุ๊กกี้

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

Thai CaseMix Centre

ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข

  • E-Mail
  • info@tcmc.or.th

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium)

ISSN 3027-6330 (Online)

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ระเบียบวิธีประมาณการต้นทุนบริการโรงพยาบาลในยุคฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Editorial Hospital Service Cost Estimation Methodology in the Big Data Era)
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565)

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565) จำนวนฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่พร้อมใช้
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565)
วิธีคาดประมาณต้นทุน 6 ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

วิธีคาดประมาณต้นทุน 6 ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

วิธีคาดประมาณต้นทุน6ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Hospital Standard Datasets for the First Phase Cost per Disease Project
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย:ผลลัพธ์ของระยะที่1

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย: ผลลัพธ์ของระยะที่ 1
Service Cost at Different Levels of Health Facilities: Outputs from the First Phase Cost per Disease
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย:ผลลัพธ์ของระยะที่1
อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการศึกษาต้นทุนรายโรครระยะที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 จากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล
ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Cost by Diagnosis Related Group: Outputs from the First Phase Cost per Disease Project
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

DRG คืออะไร

DRG คือ Diagnosis Related Group (DRG) (กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
DRG คืออะไร
การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ด้วยเกณฑ์วันนอน (AdjRW)

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ด้วยเกณฑ์วันนอน (AdjRW)

ใช้สำหรับการคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อการจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ ผู้ป่วยมีวันนอนต่ำกว่าค่ามาตรฐานวันนอน หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานจุดตัดวันนอนเกินเกณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
คำย่อและความหมายในชุดคู่มือการจัดกลุ่ม TDRG

คำย่อและความหมายในชุดคู่มือการจัดกลุ่ม TDRG

คำย่อและความหมายในชุดคู่มือ การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.3
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG

.
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG
โครงสร้างของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 6.3

โครงสร้างของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 6.3

กลุ่มโรคทั้งหมดใน TDRG v.6.3 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Pre MDC, MDC และกลุ่ม UN
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ประวัติและความเป็นมา

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม: การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ประวัติและความเป็นมา

ความรู้เกี่ยวกับเคสมิกซ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคสมิกซ์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับเคสมิกซ์

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย:วิธีต้นทุนจุลภาค

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย:วิธีต้นทุนจุลภาค

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง
ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค
การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน
Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care Thailand

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care Thailand

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care, Thailand
อ่านรายละเอียดเพิ่ม