สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

Thai CaseMix Centre

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI)

  • E-Mail
  • info@tcmc.or.th

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium)

image product

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Cost by Diagnosis Related Group: Outputs from the First Phase Cost per Disease Project
Read More

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย:ผลลัพธ์ของระยะที่1

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย: ผลลัพธ์ของระยะที่ 1
Service Cost at Different Levels of Health Facilities: Outputs from the First Phase Cost per Disease
Read More
image product
image product

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Hospital Standard Datasets for the First Phase Cost per Disease Project
Read More
image product

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการศึกษาต้นทุนรายโรครระยะที่ 1
Read More

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 จากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Read More
image product
image product

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565)

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565) จำนวนฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่พร้อมใช้
Read More

วิธีคาดประมาณต้นทุน 6 ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

วิธีคาดประมาณต้นทุน6ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1
Read More
image product

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Read More
image product
image product

ประวัติและความเป็นมา

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม: การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
Read More

ความรู้เกี่ยวกับเคสมิกซ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคสมิกซ์
Read More
image product
image product

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน
Read More

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย:วิธีต้นทุนจุลภาค

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค
Read More
image product
image product

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
Read More

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"
Read More
image product

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2
Read More
image product
image product

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย
Read More

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค
Read More
image product
image product

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
Read More
image product

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน
Read More

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care Thailand

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care, Thailand
Read More
image product