ร่วมงานกับเรา

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)
ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานเครือสถาบันของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานเครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มีโครงสร้างบริหารชัดเจน
มีหน้าที่พัฒนาเครื่องมือจ่ายชดเชยระบบ CaseMix โดยมีภารกิจในการพัฒนาระบบ CaseMix
ให้รองรับรูปแบบบริการสุขภาพอื่น ๆ ที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นใหม่

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

นักบริหารโครงการ

1 อัตรา

เพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

1 อัตรา

เพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 อัตรา

เพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

1 อัตรา

เพิ่มเติม