โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค
ระยะที่ 2 ปีที่ 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนโรงพยาบาลในการบริการผู้ป่วย ได้แก่ ต้นทุนรายกิจกรรมบริการ
ต้นทุนโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนอกรายครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยในต่อราย/รายโรค/กลุ่มโรค
ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน วิธีเดียวกัน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประชุม (Online)

 1. เอกสารชี้แจงโครงการฯ ระยะที่ 2 ปีที่ 2 CLICK
 2. ผลการศึกษาข้อมูลต้นทุน ปีงบฯ 2565 ภาพรวม CLICK
 3. ผลลัพธ์ข้อมูลต้นทุน รพศ./รพท. CLICK
 4. ผลลัพธ์ข้อมูลต้นทุน รพช. CLICK

แบบสรุปผลการดำเนินงานการ

 1. ดาวน์โหลด CLICK

คู่มือประกอบการเก็บข้อมูล

 1. คู่มือประกอบการเก็บข้อมูล จำนวน 2 เล่ม
  - คู่มือการกำหนดหน่วยต้นทุน และหมวดค่ารักษาย่อย (Bsub)
  - คำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) CLICK

รหัสหน่วยต้นทุนมาตรฐาน โครงการฯ

 1. รหัสหน่วยต้นทุนมาตรฐาน Excel File CLICK

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Excel

 1. แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Excel สามารถดาวน์โหลด CLICK

ชื่อผู้ประสานงาน

ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายชื่อ
ยินดีให้คำปรึกษา ครับ/ค่ะ