โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคฯ

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค
ระยะที่ 2 ปีที่ 1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนโรงพยาบาลในการบริการผู้ป่วย ได้แก่ ต้นทุนรายกิจกรรมบริการ
ต้นทุนโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนอกรายครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยในต่อราย/รายโรค/กลุ่มโรค
ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน วิธีเดียวกัน

เอกสาร / คู่มือ / ประกาศ

แบบสรุปผลการดำเนินงานการ

ดาวน์โหลด CLICK

รหัสหน่วยต้นทุนมาตรฐาน โครงการฯ

รหัสหน่วยต้นทุนมาตรฐาน Excel File CLICK

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Excel


แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Excel สามารถดาวน์โหลดได้ที่CLICK

คู่มือประกอบการเก็บข้อมูล

คู่มือประกอบการเก็บข้อมูล จำนวน 2 เล่ม
1.คู่มือการกำหนดหน่วยต้นทุน และหมวดค่ารักษาย่อย (Bsub)
2.คำอธิบายข้อมูล (Data Dictionary)
CLICK

เอกสารการอบรม

เอกสารการอบรม วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 CLICK
เอกสารการอบรม วันที่ 20-21 เมษายน 2566 CLICK
เอกสารการอบรม วันที่ 4-5 เมษายน 2566 CLICK
เอกสารการอบรม วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 CLICK
เอกสารอบรม Online ผ่าน ZOOM วันที่ 20-27 ก.พ. 2566 CLICK

ภาพกิจกรรม

อบรม วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 CLICK
อบรม วันที่ 20-21 เมษายน 2566 CLICK
อบรม วันที่ 4-5 เมษายน 2566 CLICK
อบรม วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 CLICK

ชื่อผู้ประสานงานของแต่ละ รพ.

ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายชื่อของแต่ละ รพ. ได้เลย
ยินดีให้คำปรึกษา ครับ/ค่ะ

CLICK